بخشنامه  تعرفه ارائه خدمات آزمایشگاهی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم های عمومی استفاده از آزمایشگاه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم های درخواست مجوز جهت استفاده از آزمایشگاه های تحقیقاتی:
 

آزمایشگاه های کارشناسی ارشد کشاورزی (سیتوژنتیک/ پروتئومیکس/ژنومیکس/کشت بافت گیاهی):

 


آزمایشگاه تحقیقاتی کشاورزی:

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت انجام پژوهش پایان نامه خود ، تنها کافی است فرمهای زیر را تکمیل نمایند.

 


آزمایشگاه شیمی آلی, شیمی معدنی، شیمی فیزیک و تحقیقاتی شیمی: