بخشنامه  تعرفه ارائه خدمات آزمایشگاهی

************************************************************************************

فرم های درخواست مجوز جهت استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه آزاد واحد کر مانشاه:             

دانلود فرم PDF:       دانلود فرم WORD:                
 

 


آزمایشگاه تحقیقاتی کشاورزی:

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت انجام پژوهش پایان نامه خود ، تنها کافی است فرمهای زیر را تکمیل نمایند.