دفتر آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در یک نگاه  

     معرفی مدیر آزمایشگاه :

    نام و نام خانوادگی: چنگیز کرمی

    تحصیلات : دکتری شیمی

    پست الکترونیک:   

 

 

از بخشهای مهم و فعال معاونت پژوهشی ادره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها بوده که سهمی بزرگ در امتیازبندی واحد و همچنین در رشد بخش پژوهشی- آموزشی و طرح های پژوهشی دانشگاه را دارد.

دفتر آزمایشگاها ی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 1380 با مدیریت آقای مهندس محمد سعید وقار با 18 آزمایشگاه و کارگاه تجهیز و راه اندازی شد و در فاصله سالهای 1383تا 1388 با مدیریت مهندس محمد هادی عقیقی این تعداد به 70 واحد رسید .و در زمان مدیریت آقای چنگیز کرمی از سال 1388 تا سال 1390 تعداد آزمایشگاه ها و کارگاه ها  به 110 واحد آزمایشگاهی و کارگاهی رسیده است .از سال 1390 تا خرداد ماه 1393 آقای مهدی امدادی مدیریت این بخش را بر عهده داشتنداز سال 93  آقای محمد نیک سیما و بعد از آن آقای دکتر فرهاد گلمحمدی تا سال تیر ماه 97 عهده دار این مسئولیت بوده اند.

در حال حاضر آقای مهدی امدادی مدیر آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشند.

 از جمله وظایف مدیر آزمایشگاه ها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

نظارت بر خرید لوازم آزمایشگاهی آموزشی- تحقیقاتی و ساماندهی و زمانبندی مناسب برای استفاده از فضاهای آزمایشگاهی ، ایجاد هماهنگی میان دانشجویان  محقق و اساتید جهت استفاده از این فضای آزمایشگاهی و وسلیل آنها ، نظارت بر کیفیت آزمایشگاها از نظر تجهیزات و امکانات با رعایت استاندارد ها  و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهای جدید که این مورد اخیر نقش بسیار مهمی در کسب امتیاز برای واحد ایفاء می کند.

شایان ذکر است که 5 آزمایشگاه از این مجموعه مجهز به دستگاه های بسیار ارزشمند از قبیل HPLC, GC, FTIR,  اسپکتروفتومتر وپتانسیواستات و گالوانواستات – پلارو گراف  و غیره می باشند . راه اندازی آزمایشگاه ارزشمند پروتومیکس و ژنومیکس از این مجموعه  که در غرب کشور منحصر به فرد بوده و علاوه بر آن ضمن اینکه در آنها بسیاری از فعالیتهای تحقیقاتی روز دنیا توسط محققین انجام می شود با توجه به کادر مجرب این امکان فراهم آمده که در صورت وجود تقاضاهایی از خارج از محیط این دانشگاه برای انجام آزمایشات با واریز هزینه آنالیز با هماهنگی کارشناس مربوطه این آزمایشات در فضای دانشگاه انجام شود.