آزمایشگاه فیزیولوژی ، گیاه شناسی

 

کارشناس آزمایشگاه:

نام و نام خانوادگی: جواد محمدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کشاورزی

  

 این آزمایشگاه مربوط به رشته های کشاورزی است.

 در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

 


آزمایشگاه گیاه شناسی

 


آزمایشگاه فیزیولوژی

  • جلسه 1:           
  • جلسه 2:           
  • جلسه 3:           
  • جلسه 4:           
  • جلسه 5:           
  • جلسه 6:           
  • جلسه 7:           
  • جلسه 8:          

 


جهت دانلود فایل کامل دستور کار روی عنوان آزمایشگاه کلیک نمایید.

  • آزمایشگاه گیاه شناسی

  • آزمایشگاه فیزیولوژی