آزمایشگاه میکروب شناسی

کارشناس آزمایشگاه:

نام و نام خانوادگی: پریسا کشاورزی 

تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی

 

 این آزمایشگاه مربوط به رشته کشاورزی است.

  در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

 


آزمایشگاه میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی

 

 


 

جهت دانلود فایل کامل دستور کار روی عنوان آزمایشگاه کلیک نمایید.

    آزمایشگاه میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی