آزمایشگاه میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه:

نام و نام خانوادگی:    

تحصیلات:

 

  این آزمایشگاه مربوط به رشته های مهندسی کشاورزی و مهندسی شیمی است.

 


 

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

 


آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی


آزمایشگاه صنایع گوشت

  • جلسه اول :

  • جلسه دوم:  

  • جلسه سوم:

  • جلسه چهارم:

  • جلسه پنجم:

  • جلسه ششم:

  • جلسه هفتم:

  • جلسه هشتم:


جهت دانلود فایل کامل دستور کار روی عنوان آزمایشگاه کلیک نمایید.