آزمایشگاه شیمی تجزیه

 

کارشناس آزمایشگاه:

نام و نام خانوادگی: الهه احمدی   

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

این آزمایشگاه مربوط به رشته های فنی مهندسی  و علوم پایه است.

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

 


آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

 


آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

  • جلسه 1:          آزمایش PH  متری

  • جلسه 2:          آزمایش پتانسیومتری

  • جلسه 3:          آزمایش هدایت سنجی

  • جلسه 4:          آزمایش کاربرد الکترودهای انتخابی ویژه

  • جلسه 5:          آزمایش الکتروگراویمتری

  • جلسه 6:          آزمایش کولومتری

  • جلسه 7:          آزمایش پلاروگرافی

  • جلسه 8:          آزمایش آمپرومتری

 


جهت دانلود فایل کامل دستور کار روی عنوان آزمایشگاه کلیک نمایید.