آزمایشگاه انگل شناسی

کارشناس آزمایشگاه:

نام و نام خانوادگی: پریسا کشاورزی    

تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی

 

این آزمایشگاه مربوط به رشته کشاورزی است.

 در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:


آزمایشگاه انگل شناسی

 

    جهت دانلود فایل کامل دستور کار روی عنوان آزمایشگاه کلیک نمایید.

    آزمایشگاه انگل شناسی