آزمایشگاه شیمی عمومی

 

کارشناس آزمایشگاه:

نام و نام خانوادگی : زهره حمیدی       

تحصیلات: فوق لیسانس شیمی آلی

این آزمایشگاه مربوط به رشته های فنی مهندسی  و علوم پایه است.

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

 


 آزمایشگاه شیمی عمومی 1

 


 آزمایشگاه شیمی عمومی 2

  • جلسه 1:      شناسایی کاتیون های گروه اول (I) یا گروه نقره

  • جلسه 2:      شناسایی گروه دوم (IIA) یا گروه مس

  • جلسه 3:      شناسایی گروه دوم  (IIB)یا گروه آرسنیک

  • جلسه 4:      شناسایی کاتیون های گروه سوم (IIIA) یا گروه آهن

  • جلسه 5:      شناسایی کاتیون های گروه سوم (IIIB) یا گروه روی

  • جلسه 6:      شناسایی کاتیون های گروه چهارم (IV) یا گروه کلسیم

  • جلسه 7:      شناسایی کاتیون های گروه پنجم (V) یا گروه قلیایی ها

  • جلسه 8:      شناسایی آنیون ها

 


جهت دانلود فایل کامل دستور کار روی عنوان آزمایشگاه کلیک نمایید.